Súčasnosť Základnej školy

 

View the embedded image gallery online at:
http://zskamennaporuba.sk/index.php/sucasnost#sigFreeId0a792023d2

 

V školskom roku 2013/2014 má škola 112 žiakov, pričom z celkového počtu je 112 žiakov zo sociálne nevýhodneného prostredia. Vyučuje sa v 7. triedach. V škole pracuje 7 pedagogických pracovníkov, 2 asistenti učiteľa a 1 školníčka. Funkciu riaditeľa školy dlhoročne zastáva Mgr. Helena Lazengová. Zriaďovateľom školy je obec Kamenná Poruba.

 

Hlavné úlohy školy:

Škola je zameraná na získanie základného vzdelania ako aj príprave na život, preto ako hlavé úlohy sú:

 

  1. kvalitne vypracovať a realizovať ŠkVP ISCED,

  2. vyučovanie cudzích jazykov formou krúžkovej činnosti a vyučovaním,

  3. používanie IKT vo vyučovaní a aplikácia prierezových tém,

  4. príprava žiakov na plynulý prechod do spádových škôl,

  5. dostatočné množstvo kvalitných krúžkov pre mimoškolskú činnosť

 

Naša škola poskytuje program primárneho vzdelávania (I. stupňa ZŠ), ktorej cieľom je zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a rodinného prostredia na školské vzdelávanie, prihliadajúc na osobný intelekt žiaka. V dnešnom uponáhľanom svete sme sa zamerali na rozvoj čitateľskej zručnosti, vybudovanie pozitívneho vzťahu k literatúre a upevňovaniu čitateľských návykov. Počas celého školského roka organizujeme popoludnia s rozprávkou, kde si žiaci upevňujú poznatky z vyučovacieho procesu. Taktiež podporujeme rozvoj jazykových zručnosti žiakov tak v anglickom jazyku. Spestrením vyučovania je výučba v počítačovej učebni s využitím interaktívnej tabule.

 

 

Všetky vytýčené úlohy sa realizujú vo vyučovacom procese aj mimo vyučovacieho procesu, v krúžkovej činnosti a mimoškolských aktivitách v rámci akcií usporiadaných školou. V škole je vytvorených  7 krúžkov, do ktorých sú zapojení všetci žiaci našej školy. Veľkú pozornosť venujeme environmentálnej výchove. Celá škola je už niekoľko rokov zapojená do skrášľovania okolia školy, ochrany zvierat cez zimu a zberu papiera.

 

Spestrením každodennej práce počas celého školského roka bývajú rôzne podujatia ako napríklad besedy, súťaže, divadelné predstavenia, obnova arboréta listnatých a ihličnatých stromov, karneval, alebo uvítanie nových žiakov do školy. Zaujímavá je aj výstavka ovocia a zeleniny, ochutnávka šalátov v dňoch zdravej výživy ochutnávka mlieka a mliečnych výrobkov na deň mlieka, príprava pozdravov a adventných vencov na Vianoce. V letných mesiacoch už tradične organizujeme stávanie mája a juniales. Odmenou najlepších a najsnaživejších žiakov je školský výlet organizovaný na záver školského roka.